REGULAMIN
świadczenia usług drogą elektroniczną na platformie e-learningowej langoland.com


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na możliwości zakupu e-learningowych kursów języka angielskiego za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem https://www.langoland.com.
2. Właścicielem Platformy oraz Usługodawcą jest Maciej Jamiołkowski, Robert Pieczkowski i Anna Sobota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „British Class” s.c. z siedzibą w Olsztynie 10-450 ul. Piłsudskiego 44 a (adres siedziby przedsiębiorstwa), zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej i posługujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP 739-20-39-560 oraz numerem REGON 510446103.
3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom kontakt:
1) pod adresem: Maciej Jamiołkowski Robert Pieczkowski Anna Sobota „British Class” sc Olsztyn 10-450 ul. Piłsudskiego 44a,
2) za pośrednictwem numeru telefonu (+48) 89 533 8822,
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@langoland.com.
4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.langoland.com, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


§ 2 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Platforma - platforma e-learningowa dostępna pod adresem https://www.langoland.com,
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Kursu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ kodeksu cywilnego),
3) Kurs lub Usługa – zestaw lekcji, umożliwiający naukę języka angielskiego na określonym poziomie,
4) Konto – indywidualne konto Użytkownika w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Usługodawcę,
5) Rejestracja – proces służący zebraniu danych Użytkownika i wymagający od niego zdefiniowania loginu i hasła,
6) Urządzenie końcowe - urządzenie elektroniczne, stacjonarne lub mobilne, zapewniające łączność z siecią internet,
7) Usługodawca – Maciej Jamiołkowski Robert Pieczkowski Anna Sobota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „British Class” spółka cywilna, z siedzibą w Olsztynie 10-450 ul. Piłsudskiego 44A, posługującą się numerem NIP 739-20-39-560,
8) Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem Platformy dokonuje zakupu Kursu,
9) Regulamin – niniejszy regulamin.


§ 3 Wymagania techniczne
1. Uczestnictwo w Kursach za pośrednictwem Platformy wymaga od Użytkownika dostępu do Urządzenia końcowego.
2. W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności Kursów Urządzenie końcowe powinno mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową Chrome lub Edge lub Explorer (co najmniej w wersji 10.0) lub Opera (co najmniej w wersji 12.1) lub Firefox (co najmniej w wersji 41) albo zaktualizowaną wersje ich mobilnych odpowiedników. Przeglądarka musi obsługiwać język Javascript oraz cookies (interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem).
3. W celu wykorzystania materiałów audio i audio-video konieczne jest użycie przez Użytkownika słuchawek lub głośników zewnętrznych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ 4 Konto Użytkownika
1. Założenie Konta Użytkownika na Platformie jest bezpłatne.
2. Zakładając Konto na Platformie Użytkownik zobowiązuje się podać w treści formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: https://www.langoland.com/rejestracja.php dane zgodne ze stanem faktycznym.
3. Zabronione jest udostępnianie posiadanego konta Użytkownika osobom trzecim.
4. Nazwa konta (login) nie może być słowem powszechnie uznawanym za obraźliwe, ani godzić w dobre imię osób trzecich. Zabronione jest używanie jako nazwy Konta adresu strony internetowej, ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich.
5. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia poufnych danych, takich jak hasło dostępu do Platformy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
6. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników następujących działań:
1) podejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie posiadają uprawnień,
2) stosowania zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane,
3) podejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Platformy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.
7. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu mogą zostać przez Usługodawcę zablokowane lub usunięte.
8. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Platformy i usunąć założone Konto, wysyłając informację w tym zakresie na adres e-mail Usługodawcy, o którym stanowi § 1 ust. 3 pkt 3.
9. Użytkownik, który zapomniał swojego hasła dostępu do Konta jest uprawniony do wykorzystania funkcji zdefiniowania nowego hasła pod adresem: https://www.langoland.com/zmianahasla.php.


§ 5 Zakup i przebieg Kursów
1. Zakupu Kursów mogą dokonywać osoby posiadające aktywne Konto na Platformie.
2. Zakup dostępu do wybranego Kursu dokonywany jest drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza zamówień na Platformie.
3. Po zatwierdzeniu formularza Użytkownik przenoszony jest na stronę podsumowania zamówienia, która zawiera:
1) kwotę płatności oraz
2) opis przedmiotu zamówienia wraz z okresem dostępu do Kursu oraz
3) przycisk zatwierdzenia zamówienia.
4. Kliknięcie przez Użytkownika przycisku określonego w ust. 3 pkt 3 uznaje się za moment zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia na Kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego zaakceptowaniem.
5. W momencie zawarcia umowy sprzedaży na adres e-mail Użytkownika wysłana jest informacja zwrotna na temat zamówienia.
6. Podane ceny są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
7. Opłata za dostęp do Kursu podana w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
8. Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za Kurs w postaci przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy i na sumę podaną w e-mailu zwrotnym, w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy. Z upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Usługodawca jest uprawniony do anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Użytkownika, poprzez wysłanie informacji w tym zakresie na wskazany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.
9. Umowa dostępu do Kursu zostaje zawarta na czas określony ofertą Usługodawcy (okres trwania Kursu). Po upływie określonego ofertą Usługodawcy czasu, dostęp do Kursu nie jest automatycznie przedłużany.
10. Po zakończeniu Kursu (wygaśnięciu dostępu) Użytkownik:
1) zachowuje możliwość wglądu w wyniki osiągnięte w okresie trwania Kursu oraz
2) jest uprawniony do ich usunięcia wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi jego uczestnictwa w Kursie, poza okresem jego trwania oraz osiągniętym wynikiem końcowym wyrażonym wartością procentową.
11. Usługodawca zobowiązany jest do zaniechania usuwania lub modyfikowania wyników osiągniętych przez Użytkownika podczas trwania Kursu bez wyraźnego żądania Użytkownika.
12. Użytkownik jest uprawniony do powtórnego skorzystania z wybranego Kursu po wygaśnięciu do niego dostępu, po uprzednim usunięciu wszystkich danych dotyczących jego uczestnictwa w Kursie poza czasem jego trwania oraz osiągniętym wynikiem końcowym. W celu ponownego uzyskania dostępu do ukończonego wcześniej Kursu Użytkownik zobowiązany jest przeprowadzić procedurę zakupu Kursu na zasadach opisanych w ust. 1 -9.
13. Użytkownik dokonuje jednorazowo zakupu dostępu do pojedynczego Kursu na Platformie.
14. Uzyskanie dostępu do wybranego kursu nie uprawnia Użytkownika do wglądu w treści Kursów przez niego nie zakupionych.
15. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Konta bez wad, w tym również wad prawnych.
16. Na żądanie Użytkownika Usługodawca może wystawić fakturę VAT na zakupiony Kurs. Zamiar otrzymania faktury powinien zostać zgłoszony przez Użytkownika nie wcześniej niż w momencie zatwierdzenia jego płatności i nie później niż 7 dni od momentu zatwierdzenia płatności.
17. W celu uzyskania faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest przesłać na adres biuro@langoland.com komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury:
1) dane zamówienia, którego dotyczy faktura,
2) dane nabywcy,
3) numer NIP,
4) adres właściwy dla przesłania faktury.

§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik posiadający status Konsumenta może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia, na adres jego przedsiębiorstwa wskazany w § 1 ust. 2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych ze zwrotem płatności.
5.  Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Po złożeniu Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument zobowiązany jest zaniechać korzystania z przypisanego mu Kursu, a Usługodawca jest uprawniony do pozbawienia Konsumenta możliwości korzystania z niego z chwilą otrzymania tego oświadczenia. Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z zaniechaniem korzystania z Kursu w wyniku odstąpienia od umowy ( kosztów zwrotu rzeczy ).
7. Prawo odstąpienia od umowy nie jest wyłączone okolicznościami wskazanymi w treści art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ).

§ 7 Reklamacje
1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Kursu lub samego procesu zakupowego opisanego w § 4.
2. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres siedziby przedsiębiorstwa wskazany w § 1 ust. 2 lub złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@langoland.com.
3. Reklamacja powinna zawierać:
1) dane umożliwiające identyfikację Użytkownika,
2) przedmiot reklamacji
3) żądanie związane z reklamacją.
4. W przypadku otrzymania reklamacji nie zawierających wszystkich danych, o których stanowi ust. 3 Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, zakreślając termin 7 dni, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. W przypadku spełniania przez reklamację wymogów, o których stanowi ust. 3 Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .

§ 8 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca - Maciej Jamiołkowski Robert Pieczkowski Anna Sobota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „British Class” s.c. z siedzibą w Olsztynie 10-450 ul. Piłsudskiego 44a, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej i posługujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP 739-20-39-560 oraz numerem REGON 510446103.
2. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w toku zawierania umowy o dostęp do Kursu.
4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umowy o dostęp do Kursu oraz w celach marketingowych.
5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

§ 9 Funkcjonalność treści cyfrowych
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies ( tzw. ,,ciasteczka’’ ).
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Maciej Jamiołkowski Robert Pieczkowski Anna Sobota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „British Class” s.c. z siedzibą w Olsztynie 10-450 ul. Piłsudskiego 44a, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej i posługujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP 739-20-39-560 oraz numerem REGON 510446103.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 10 Prawa autorskie
1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone Platformie, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ stanowią własność intelektualną Usługodawcy bądź podmiotów trzecich, do wykorzystania których Usługodawca jest uprawniony.
2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, w tym w zakresie rozpatrywania reklamacji, Usługodawca zobowiązany jest do podjęcia próby polubownego załatwienia sprawy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia sporu przez Użytkownika Usługodawcy.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, strony oddają jego rozstrzygnięcie pod jurysdykcję sądu powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo według ustawy – kodeks postępowania cywilnego..
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta posiadającego status Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca:
1) nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
2) nie wymaga od Użytkownika wnoszenia kaucji lub innych gwarancji finansowych.
2. W sprawach nieregulowanych umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827).
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. Zmiana regulaminu obowiązuje począwszy od dnia udostępniania informacji o jego zmianie na Platformie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu o treści obowiązującej w dacie zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą.